Denise Hahn Graphic 45 Ladies Diary Cigar Box Keepsake Box - 10